: (688) (273) (84) (54)
   :
.
webantenne_logo
 
 
 
 
 
 
:
»
»
. »
. »
»

:
...
»

:
...

:
...

 Íîðâåãèÿ
      подключений   голосование  
  NRK 2
Îñëî
 
  »
+
:
NRK2 - îäèí èç òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ íîðâåæñêîé Ðàäèîâåùàòåëüíîé êîðïîðàöèè (NRK). Âåùàåò ñ 1996ã. Êîíöåíòðèðóåòñÿ áîëüøå íà êóëüòóðíûå è âñåñòîðîííèõ ïðîãðàììàõ, ÷åì êàíàë NRK1.  ïðîãðàììå ñåðèàëû, êîìåäèè, ñïîðòèâíûå ñîáûòèÿ è íîâîñòè.

:  Íîðâåãèÿ  íîðâåæñêèé   : national

  NRK 1
Îñëî
 
  »
+
:
NRK1 - ãëàâíûé êàíàë íîðâåæñêîé Ðàäèîâåùàòåëüíîé êîðïîðàöèè (NRK). Òåëåðàäèîâåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ íàçûâàåòñÿ, íà íîðâåæñêîì ÿçûêå, Norsk rikskringkasting. NRK1 áûë îôèöèàëüíî îòêðûò â 1960, íî èìåë ðåãóëÿðíûå ïðîãðàììû ñ 1958.

:  Íîðâåãèÿ  íîðâåæñêèé   : national

   
   
24

Russia Today
24 ( )
Rustavi 2
CNN
  | |   Rambler's Top100 Russian America Top 2004 - 2014 webAntenne.com
User online: 9  All Rights Reserved
.